Zasady recenzowania tekstów

Zasady recenzowania tekstów do czasopisma „Stylistyka”

  • Każdy tekst  przysłany do opublikowania w  „Stylistyce” poddawany jest ocenie merytorycznej oraz formalnej.
  • Wstępnej oceny tekstu dokonują członkowie redakcji. Artykuł naukowy redakcja wysyła do dwóch recenzentów spoza ośrodka, w którym pracuje autor. Recenzenci sporządzają pisemną recenzję każdego artykułu.
  • Recenzje dokonywane są w sposób poufny, rzetelny i zgodny z zasadami etyki

(z zastosowaniem procedury „double-blind review”, czyli całkowicie anonimowo).  Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wyników pracy badawczej przedstawionych w artykule przed jego publikacją.

  • Od rekomendacji recenzentów zależy opublikowanie artykułu w roczniku. Recenzent może zaproponować:

– przyjęcie tekstu w nadesłanej postaci,

– przyjęcie tekstu do druku po naniesieniu poprawek, bez ponownego recenzowania,

– przyjęcie tekstu do druku po naniesieniu poprawek i ponownej ocenie recenzenta,

– nieprzyjęcie tekstu do druku.

  • Ostateczną decyzję o kwalifikacji tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny „Stylistyki”.
  • Nadesłane do redakcji teksty podlegają ocenie dwóch recenzentów. W postępowaniu recenzyjnym zachowana jest zasad anonimowości zarówno w odniesieniu do tekstów, jak i recenzentów. Nazwiska recenzentów danego rocznika będą ujawniane tylko w wersji elektronicznej  (po ukazaniu się wersji papierowej „Stylistyki” ).

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close