Spis

ЛАРИСА Л. ШЕСТАКОВА (Москва), Стилистический параметр в современных русских авторских словарях

ЛИЛИЯ Р. ДУСКАЕВА(Санкт-Петербург), Владимир А. Салимовский   ((Пермь), Стиль и слово

BOŻENA WITOSZ (Katowice), Leksykalne środki tradycyjnej stylistyki we współczesnych badaniach nad stylem. (O smutnym losie epitetu)

IRENA SZCZEPANKOWSKA (Białystok), Poznawczy i narracyjno-dyskursywny wymiar słowa a model definicji (na przykładzie śmieci i formacji pokrewnych)

MARIA WOJTAK (Lublin), Leksyka imitująca i nazywająca głosy ptaków w polifonicznym tekście

ALEKSANDER KIKLEWICZ (Olsztyn), Manieryzm językowy jako zjawisko stylistyczne (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)

Наталия В. Данилевская (Санкт-Петербург), Слово в социальной рекламе: когнитивно-прагматический аспект

ЛЕВОН СААКЯН, ОЛЬГА СЕВЕРСКАЯ (Москва), Биномы и голофрастические сращения в поэтической и обыденной речи: системные характеристики и стилистические возможности

OĽGA ORGOŇOVÁ, ALENA BOHUNICKÁ (Bratislava), Štýl neumeleckých textov z každodenného života s dôrazom na lexiku

JANA HOFFMANNOVÁ (Praha), „Malá slova“ a jejich podíl na stylu mluvených projevů

PETR MAREŠ (Praha), Lexikální prostředky a styl nové české literatury

JIŘÍ ZEMAN (Praha), Nesystémové syntaktické konstrukce v mluvené češtině

MARTIN SCHACHERL (České Budějovice), Shodný atribut v současných českých odborných textech

ANNA TABISZ (Opole), Termin w dydaktyce szkolnej

Aleksander Gadomski

MARZENA MAKUCHOWSKA (Opole), O wzniosłości w dyskursie religijnym (z perspektywy słownictwa)

MARZANNA UŹDZICKA (Zielona Góra),  O nowym pojęciu glosariusza (na materiale literatury fantasy). Rekonesans badawczy

ANNA WOJCIECHOWSKA (Zielona Góra),  Afektonimy jako przedmiot badań lingwistycznych (na materiale listów Wojciecha Kossaka do żony)

JERZY BINIEWICZ (Wrocław), Traktat Krzysztofa Kluka Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo – oświeceniowy podręcznik zoologii,

JAKUB BOBROWSKI (Kraków), Stylizacja językowa w filmach historycznych o początkach państwa polskiego (Bolesław Śmiały, Gniazdo)

KSENIA STĘPIEŃ (Wrocław), Właściwości stylistyczne ekwiwalentów frazeologicznych (ujęcie porównawcze)

MARIA WOJTAK, Profesor Teresa Skubalanka (1928–2016). O pierwszej damiepolskiej stylistyki

MARIE KRČMOVÁ, Hoffmannová Jana, Homoláč Jiří, Chvalovská Eliška, Jílková Lucie, Kazderka Petr, Mareš Petr, Mrázková Kamila, Stylistika mluvené a psané èeštiny, Praha: Academia, 2016, 510 s.

МАРИЯ П. КОТЮРОВА, Викторова Е. Ю.,  Вспомогательная система дискурса, Саратов, ООО Издательский Центр  „Наука”, 2015, 404 c.

IRENA SZCZEPANKOWSKA, Maria Wojtak, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, 229 s.

PETAR BUNJAK, Milosav Čarkić, Models of rhyme, LAMBERT: Academic Publishing, Saarbrüchen, 2017, 452 pp.

MARCIN KUDŁA, Język a Komunikacja 37. Niedosłowność w języku, red. Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr Chruszczewski, Władysław Chłopicki, Kraków: Wydawnictwo „Tertium”, 2016, 452 s.

Books received

Notes

Informacje

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close