Instrukcja przygotowania tekstu do publikacji

Informacje dla Autorów

Maksymalna objętość tekstu pracy przekazywanej do redakcji „Stylistyki” wynosi dla artykułów 20 stron (40 000 znaków), natomiast dla recenzji lub omówień – 10 stron (20 000 znaków). Praca ta winna spełniać poniższe standardy:

 1. Autor oddaje ostateczną i kompletną wersję dzieła w postaci zapisu elektronicznego (w formacie Word) całego tekstu głównego, przypisów i bibliografii.
 2. Należy przyjąć następujące ustawienia: czcionka Times New Roman, rozmiar 12; odstępy między wierszami – 1,5; marginesy – 2,5 cm z każdej strony (margines prawy, lewy, górny, dolny).
 3. Odwołania do literatury zamieszczane w pracy winny odpowiadać  następującemu przykładowi: (Skubalanka 1988: 11), czyli powinny zawierać  nazwisko autora danej pozycji literaturowej, rok jej wydania oraz stronę.
 4. Na końcu artykułu należy umieścić literaturę w układzie alfabetycznym. Należy ją zapisać w następujący sposób:
 • w przypadku prac zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia autora pracy, rok wydania, tytuł pracy (kursywą), miejsce wydania, strony,
 • w przypadku artykułów w pracach zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia autora artykułu, rok wydania, tytuł artykułu. – tytuł pracy zwartej (kursywą), red. … (tutaj inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego pracy), miejsce i rok wydania,
 • w przypadku artykułów w czasopismach: nazwisko i pierwsza litera imienia autora artykułu, rok wydania, tytuł artykułu, „nazwa czasopisma” (w cudzysłowach), numer (ewentualnie rocznik, zeszyt itp.), strony.
 1. Do artykułu należy dołączyć:
 • streszczenie w języku angielskim o objętości do 1 strony (1500–2000 znaków,
 • wykaz słów kluczowych w języku angielskim.
 1. Do Noty o autorach Autor winien podać swój stopień i tytuł naukowy, miejsce zatrudnienia, adres, adres mailowy oraz numer ORCID.
 2. Autorzy artykułów, recenzji i abstraktów napisanych w języku innym niż polski proszeni są o nadsyłanie tekstów dokładnie sprawdzonych przez rodzimego użytkownika danego języka.
 3. Redakcja odstępuje od korekt autorskich. Prosimy zatem o przysyłanie do redakcji prac w takiej postaci, jaką można uznać za ostateczną.
 4. Redakcja oczekuje od Autorów respektowania standardów naukowych oraz etycznych (m.in. ujawnienia podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji). Wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane.
 5. Redakcja nie gwarantuje honorariów wydawniczych.
 • Teksty artykułów oraz recenzji nowości wydawniczych do kolejnego rocznika „Stylistyki” należy nadsyłać elektronicznie do 31 X  pod  adresem: styl@uni.opole.pl

Guide to Contributors

Manuscripts of no more than 20 pages (40,000 characters for papers) or 10 pages (20,000 characters for reviews) should conform to the general editorial standards:

1. Please ensure that you are sending us the final and complete manuscript, namely: one electronic copy in either Word format, containing all main text, footnotes and the bibliography.

2. Parenthetical citation should be made in the following way: (author’s name and year of publication: page), e.g. (Skubalanka 1988: 11).

3. Bibliography should by placed at the end of the text according to the following arrangement:

 • for monographs: author’s last name and the initial of the first name, year of publication, title (italicized), place,
 • for papers in monographs: bibliographic information should include author’s last name and the initial of the first name, year of publication, title. – monograph’s title (italicized), ed. editor’s initial of the first name and the last name, place and year of publication, pages,
 • for papers in journals: author’s last name and the initial of the first name, year of publication, paper’s title, “journal’s title”, vol. (or year, number of publication etc.), pages.

4. All submissions must be accompanied by:

 • the abstract in English of up to one page (1,500–2,000 characters),
 • the list of keywords in English.

5. Contributors are asked to include author’s affiliation and position, place of work address and e-mail address (to be included in Notes on Contributors).

6. Contributors whose papers, reviews or abstracts are not in their native language are asked to have their papers carefully checked by a native speaker.

7. As we have decided not to use author’s proof Therefore, please send us only the manuscripts, which are really complete.

8. Contributors are expected to respect scientific and ethical standards (including the acknowledgements on the subjects contributing to the creation of the publication in respect of its content, preparation and funding, etc.) Any irregularities shall be exposed.

9. No royalties will be paid to contributors.

 • Papers and reviews for the next volume of “Stylistyka” should be sent in either as a hard copy accompanied   by 31 X by

e-mail:  styl@uni.opole.pl

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close